Update_Public Photo_In-house Special Offers
Main Menu
Home
Service
Member
Web Board
Contact Us
About Us
Member Log in
Login
Password
หากลืม Password (คลิ๊ก)
สมัครสมาชิกใหม่
   การเดินทาง การเดินทาง
ศูนย์นเรนทร
ตำรวจทางหลวง
บขส.
พยากรณ์อากาศ
จส.100
แผนที่
การบินไทย
   การติดต่อสื่อสาร การติดต่อสื่อสาร
True Move
DTAC
GSM Advance (AIS)
สมุดหน้าเหลือง
ไปรษณีย์ไทย
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
   สาระความรู้ สาระความรู้
กรมสรรพากร (ภาษี)
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ห้องสมุดดิจิตอล
สนง.คกก.กฤษฎีกา (กฎหมาย)
การบัญชี
   หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์
ข่าวสด
ไทยโพสต์
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยรัฐ
บ้านเมือง
ผู้จัดการ
ผู้จัดการรายเดือน
โพสต์ทูเดย์
มติชนสุดสัปดาห์
เส้นทางเศรษฐกิจ
แนวหน้า
   สถานีโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์
ASTV
True Vision (UBC)
ITV
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
   ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารนครหลวงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารออมสิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธกส.
ธนาคารอิสลาม
ธนาคารกสิกรไทย
   บันเทิง บันเทิง
RS
Virgin Radio Thailand
กันตนา
Work Point
GMM Grammy

In-house Training

รายละเอียดการบริการจัดอบรมภายในองค์กร << คลิ๊ก

แบ่งหลักสูตรออกเป็น 10 หมวด แต่ละหมวด มีหลักสูตรประมาณ 10 หลักสูตร ดังนี้

1. การบริหารจัดการ (Management) 6. งานธุรการสำนักงาน (Office Administration)
ระบบการวัดผลการดำเนินงาน Balanced Scorecard งานจัดซื้อ Purchase
ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของงาน Key Performance Indicators (KPIs) งานพัสดุ Inventory
การเปรียบเทียบสมรรถนะ Bench Marking งานรับโทรศัพท์ Operator
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ Customer Relation Management (CRM) งานต้อนรับ Reception
การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management งานทรัพย์สิน Asset
การบริหารความเสี่ยง Risk Management งานบำรุงรักษา Maintenance
ระบบการบริหารคุณภาพโดยรวม Total Quality Management (TQM) งานเลขานุการ Secretarial
การวิเคราะห์ SWOT SWOT Analysis งานแม่บ้าน Housekeeper
การบริหารเวลา Time Management งานรับส่งเอกสาร Messenger
ธรรมาภิบาล Good Governance งานขนส่งและจัดส่ง Transport & Delivery
2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 7. การบัญชี การเงิน และเศรษฐศาสตร์ (Account,  Finance / Economics)
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Planning การวิจัยทางธุรกิจ Business Research
การสรรหา คัดเลือก และว่าจ้างบุคลากร Hiring Process การวางแผนภาษีอากร Tax Planning
HRM ตามความสามารถของตำแหน่งงาน Competency Based HRM การบัญชีเพื่อการจัดการ Managerial Accounting
การว่าจ้างองค์กรภายนอกสำหรับงาน HRM HRM Outsourcing การบัญชีสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี Accounting for Non-Accountant
ระเบียบข้อบังคับและพนักงานสัมพันธ์ Regulation & Employee Relation การบริหารบัญชีต้นทุนเชิงกิจกรรม Activity Based Costing Management
การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ Compensation & Welfare Management ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน Performance Based Budgeting System
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Development การจัดการทางการเงิน Financial Management
การประเมินผลการปฏิบัติงาน Performance Appraisal การเงินสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักการเงิน Financial for Non-Financier
HRM สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์ HRM for non Hr. หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น Fundamental Economics
ระบบสารสนเทศกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ HRIS เศรษฐศาสตร์การจัดการ Managerial Economics
3. จิตวิทยา (Psychology) 8. การผลิต (Production)
จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล Psychology Individual Differences การเพิ่มผลิตภาพ Productivity
การสร้างและพัฒนาทีมงาน Team Building & Development การบริหารต้นทุน Cost Management
การคิดเชิงบวก Positive Thinking การวางแผนการผลิต Production Planning
การบริหารความขัดแย้ง Conflict Management การจัดการคลังสินค้า Warehouse Management
กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน Motivational Strategy การจัดการโลจิสติกส์ Logistic Management
การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ Emphatic Communication การจัดการ Supply Chain Supply Chain Management (SCM)
เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ Effective Problem Solving & Decision Making การผลิตแบบทันเวลาพอดี Just in time Production (JIT)
EQ กับความสำเร็จในการทำงาน EQ and Job Achievement กิจกรรม 5 ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต 5s for Productivity
การพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพ Personality Development / Enhancement การบริหารระบบคุณภาพ  ISO 9001  ISO 9001 : 2000
ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน Creative Thinking การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 ISO 14000
4. หัวหน้างาน (Supervisor) 9. กฎหมาย และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Law / Information Technology)
การสั่งงานและการมอบหมายงาน Assignment & Delegation การขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว Work Permit
การสอนงานและการให้คำปรึกษา Coaching & Counseling กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา Intellectual Property Law
การจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา How to Motivate to your Staff การจัดทำสัญญาทางการค้า Commercial Contract Conclusion
การสร้างขวัญกำลังใจ และวินัยในการทำงาน Morale & Discipline นิติกร บทบาทในสำนักงาน Roles in Office of Lawyer
การวางแผนงาน Work Planning กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ International Trade Law
การควบคุมและติดตามงาน Work Controlling & Follow up ความรู้พื้นฐานด้าน IT Basic Knowledge of IT
การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้างาน HRM for Supervisor (Line Manager) พาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์ E-Commerce
การพัฒนาและการปรับปรุงงาน Improving Work Methods กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Laws
ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน Leadership for Supervisor สำนักงานอิเล็คทรอนิคส์ E-Office
เทคนิคการนำเสนอและโน้มน้าวใจนาย Boss Presentation&Persuasive Techniques CIO บทบาทในสำนักงานยุคใหม่ CIO Roles' in Modern Office