Update_Public Photo_In-house Special Offers
Main Menu
Home
Service
Member
Web Board
Contact Us
About Us
Member Log in
Login
Password
หากลืม Password (คลิ๊ก)
สมัครสมาชิกใหม่
   การเดินทาง การเดินทาง
ศูนย์นเรนทร
ตำรวจทางหลวง
บขส.
พยากรณ์อากาศ
จส.100
แผนที่
การบินไทย
   การติดต่อสื่อสาร การติดต่อสื่อสาร
True Move
DTAC
GSM Advance (AIS)
สมุดหน้าเหลือง
ไปรษณีย์ไทย
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
   สาระความรู้ สาระความรู้
กรมสรรพากร (ภาษี)
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ห้องสมุดดิจิตอล
สนง.คกก.กฤษฎีกา (กฎหมาย)
การบัญชี
   หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์
ข่าวสด
ไทยโพสต์
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยรัฐ
บ้านเมือง
ผู้จัดการ
ผู้จัดการรายเดือน
โพสต์ทูเดย์
มติชนสุดสัปดาห์
เส้นทางเศรษฐกิจ
แนวหน้า
   สถานีโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์
ASTV
True Vision (UBC)
ITV
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
   ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารนครหลวงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารออมสิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธกส.
ธนาคารอิสลาม
ธนาคารกสิกรไทย
   บันเทิง บันเทิง
RS
Virgin Radio Thailand
กันตนา
Work Point
GMM Grammy
Forum 1 : สนทนาภาษานักฝึกอบรม
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่
Training Needs Analysis คืออะไรครับ
(Reader : 21598)
อยากทราบว่า Training Needs Analysis คืออะไร เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการฝึกอบรมอย่างไร มีประโยชน์อย่างไรครับ
Posted by : คมสัน ตั้งประเสิรฐวัน/เวลา : 8/7/2549 0:41:14
ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาสอบถามประเดิมเป็นท่านแรกเลยนะคะ . . . เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน สมบูรณ์ จึงขอนำข้อมูลจากท่านผู้รู้ มาลงให้ดีกว่านะคะ

ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดย น.ส.รัตนาภรณ์ พงสะมั่ง
ส่วนวิชาการ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก็ขออนุญาตมานะที่นี้นะค่ะ)
Posted by :รุ่งทิพย์
วัน/เวลา :8/7/2549 0:59:00
การฝึกอบรมมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต้องอาศัยนักวิจัย นักปฏิบัติ นักพัฒนา ร่วมกันทำงานให้เกิดเป็นวงจรของการนำแนวคิดมาสู่ การปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และเทคนิคในการพัฒนาบุคลากรให้ไปในทิศทางที่องค์การต้องการ การพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร (HRD Value Chain) ต้องอาศัยการวิจัยในกิจกรรมของ HRD ซึ่งประกอบด้วย Focus Research หรือ Need Analysis, Learn Research, Apply Research และ Prove Research
Posted by :รุ่งทิพย์
วัน/เวลา :8/7/2549 1:17:24
การวิเคราะห์ความต้องการ (Need Analysis)
ความต้องการ (Need) คือ ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่คาดหวังให้เป็นไป เช่น ความแตกต่างระหว่างผลงานที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทำออกมากับมาตรฐานที่กำหนด ความไม่เหมือนกันของ สิ่งที่บุคคลผู้หนึ่งมีกับสิ่งที่ผู้ต้องการอยากให้มี การวิเคราะห์ความต้องการจึงเป็นการหาให้พบว่า กลุ่มบุคคล เป้าหมายปฏิบัติงานได้ต่ำกว่าระดับที่องค์การต้องการ (Gap) เพียงใด เป็นการวิเคราะห์ว่าบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ที่ศึกษานั้น ได้ปฏิบัติงานได้ถึงระดับที่องค์กรต้องการหรือไม่ ทั้งโดยชนิด ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความต้องการเหล่านี้สามารถใช้วิธีใดพัฒนาให้ดีขึ้นมาอยู่ในระดับที่องค์การต้องการ เช่น ด้วยการฝึกอบรมบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง หรือด้านการพัฒนากระบวนการทำงาน หรือด้วยการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเพิ่มเติม หรือด้วยการ พัฒนาทางการบริหารอื่น ๆ สำหรับความต้องการขององค์การที่สามารถตอบสนองได้ด้วยการจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เรียกว่า ความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) ซึ่งจะได้มาจากกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการ ความจำเป็นในการฝึกอบรมนี้เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลที่รวบรวมก็สามารถค้นหาเป้าหมายในการฝึกอบรม (Instructional Goals) ที่จะสนองความต้องการจากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อประกอบการกำหนดแผนและหลักสูตรฝึกอบรม ให้แก่บุคลากรในองค์การที่เกี่ยวข้องต่อไป การวิเคราะห์ความต้องการตามแนวทางของ Designer’s Edge มีวิธีการดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
Posted by :รุ่งทิพย์
วัน/เวลา :8/7/2549 1:18:08
1. การรวบรวมข่าวสารและเก็บข้อมูล
การรวบรวมข่าวสารและเก็บข้อมูลมีความสำคัญเพราะทำให้รู้ว่าความต้องการคืออะไร ผู้รับการฝึกอบรมมีคุณลักษณะและความสามารถในปัจจุบันอย่างไร มีความต้องการอะไรบ้าง หากเก็บข้อมูล ได้อย่างถูกต้องก็จะรู้ได้ว่า การฝึกอบรมที่จะจัดขึ้นสำหรับบุคลากรกลุ่มเป้าหมายต้องใช้หลักสูตรที่มีเนื้อหาอย่าไร ปกติโดยทั่วไปจะเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ผู้บริหารสนใจอยากพัฒนาก่อน หรือระบุไว้ในแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ในการเก็บข้อมูลควรเก็บให้ได้มากที่สุด แบบ ๓๖๐ องศา (๓๖๐ Degree feedback)

ส่วนวิธีการที่ใช้เก็บข้อมูลมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามสภาพของแหล่งข้อมูลและสภาพ ของข้อมูล รวมทั้งตามสภาพความต้องการของการใช้ข้อมูลด้วย ไม่ว่าจะใช้วิธีใดในการเก็บข้อมูลก็มีความจำเป็น ต้องเก็บข้อมูลทุก ๆ รูปแบบที่เป็นไปได้ โดยพยายามเลือกกลุ่มตัวอย่างที่พอเหมาะหรือมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และในการเก็บข้อมูลจะต้องไม่ใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลที่มีความลำเอียง
Posted by :รุ่งทิพย์
วัน/เวลา :8/7/2549 1:18:30
ตัวอย่างวิธีที่ใช้ในการรวบรวมข่าวสารและเก็บข้อมูล
Posted by :รุ่งทิพย์
วัน/เวลา :8/7/2549 1:19:00
2. การระบุความต้องการ
การระบุความจำเป็นหรือความต้องการเป็นการเขียนประโยคที่อธิบายสั้นๆ ให้เห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่กำลังเป็นอยู่กับสิ่งที่ควรจะเป็นหรือสิ่งที่องค์กรคาดหวัง ซึ่งช่องว่างของความแตกต่างนี้อาจจะเป็นได้ทั้งผลงานจากตัวบุคลากร จากหน่วยงานหรือจากองค์การที่เป็นอยู่ สิ่งสำคัญในการระบุความต้องการจะต้องเขียนออกมาเป็นคำพูดว่าความต้องการหรือปัญหาในการทำงานนั้นคืออะไร เพราะคำพูด เหล่านี้จะทำให้เราสามารถสร้างวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมได้ตรงกับความต้องการหรือปัญหานั้นแนวทางการแก้ไขความต้องการขององค์กร
- ความต้องการที่ถือว่าแก้ไขด้วยการฝึกอบรม (Training Needs) ได้ก็ต่อเมื่อ ความต้องการนั้นแสดงถึงช่องว่างของผลการปฏิบัติของคนกับสิ่งที่หวัง เช่น พนักงานหรือผู้เรียนไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ตามที่คาดหวังในงานกำหนดไว้ เพราะพวกเขาไม่มีกลยุทธ์ภายในที่จะจัดการปัญหาของตัวเองได้ การฝึกอบรมพยายามจะช่วยให้บุคลากรสร้างกลยุทธ์นี้ขึ้นในตัวเขาเองเพื่อช่วยให้ทำงานที่รับผิดชอบได้ดีกว่า
- ความต้องการที่แก้ไขได้ด้วยการจัดหาเครื่องมือให้ (Equipment Needs) ความต้องการ จะแสดงออกมาในลักษณะที่ว่าคนที่ปฏิบัติมีทักษะและประสบการณ์ที่เพียงพออยู่แล้ว แต่ไม่สามารถทำงานได้ผลสม่ำเสมอด้วยคุณภาพที่ดีภายในเวลาที่จำกัด เครื่องมือจะเป็นตัวเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้
- ความต้องการที่ตอบสนองด้วยการแก้ไขนโยบายหรือกระบวนการ (Policy Needs) เป็นปัญหาของนโยบาย หรือกระบวนการทำงานที่ต้องวิเคราะห์โดยตัดเอาเครื่องมือ เครื่องจักรและการฝึกอบรม บางประการที่จำเป็นออก หากพบว่ายังมีปัญหานี้อยู่ น่าจะวิเคราะห์ได้ว่าเป็นเพราะนโยบายและกระบวนการ ประเภทของความต้องการ
- ความต้องการเร่งด่วน (Express Need) เป็นความต้องการประเภทที่ต้องถือว่าสำคัญ และมีหลักฐานเพียงพอที่จะส่งไปกับคำฟ้องศาลได้ทีเดียว ความต้องการแบบนี้จะมีข้อเท็จจริงประกอบ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการวัด นับ คำนวณและรวบรวมมาอย่างดีถูกต้อง
- ความต้องการที่จำเป็น (Perceived Need) เป็นความต้องการที่เกิดจากความคิดเห็น ของบางคนหรือของผู้สังเกตการณ์ ความต้องการแบบนี้มีข้อมูลรวบรวมเอาไว้น้อย จึงถูกจัดเป็นความต้องการประเภทนามธรรม จนกว่าจะมีข้อมูลประกอบให้เห็นถึงความสำคัญ หากสงสัยว่าความต้องการใดควรหรือไม่ที่จะจัดเป็นความต้องการ ควรหาทางวัดหรือประเมินความสำคัญของความต้องการนั้น ๆ เทียบกับผลการปฏิบัติงาน
- ความต้องการในอนาคต (Future Need) เป็นความต้องการที่ต้องใช้สามัญสำนึก หรือประสบการณ์ที่แสดงแนวโน้มว่าเป็นความต้องการที่จำเป็นต้องมีในอนาคต ส่วนใหญ่มักเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
Posted by :รุ่งทิพย์
วัน/เวลา :8/7/2549 1:20:02
3. การเขียนเป้าหมายการฝึกอบรมและการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน
เป้าหมายในการในการฝึกอบรม (Instructional Goals) คือ สิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนทำได้ หลังจากจบการฝึกอบรม เป้าหมายการฝึกอบรมจะต้องวิเคราะห์มาจากเป้าหมายขององค์การ การค้นหาความต้องการ และจากประสบการณ์ หรือการสังเกต การเขียนเป้าหมายในการฝึกอบรมต้องเขียนเป็นประโยคสามัญที่กล่าวถึงผลลัพธ์ของผู้เรียนที่ชัดเจน มีความสัมพันธ์กับปัญหาและความต้องการที่กำหนดไว้ในประเด็นหนึ่ง ๆ และสามารถทำให้สัมฤทธิ์ผลได้จากการฝึกอบรม มากกว่าด้วยวิธีอื่น

แนวทางในการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของเป้าหมายการฝึกอบรม ได้แก่
ก.วิเคราะห์ผลที่จะเกิดกับแต่ละบุคคลหรือองค์การเพื่อดูว่าการฝึกอบรมที่มีอยู่ในโปรแกรมขององค์การสามารถจะแก้ปัญหาได้หรือไม่ หากไม่ได้กำหนดน้ำหนักของผลกระทบของเป้าหมาย ระหว่าง ๑–๑๐๐
ว่ามีขนาดเท่าไร ก็ควรมีการเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหารเพื่อให้ความสำคัญของเป้าหมายการฝึกอบรมโดยต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการฝึกอบรมด้วย แล้วกำหนดความเร่งด่วนในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
ข.ให้พิจารณาดูว่า มีทีมงานที่จะรับผิดชอบเป้าหมายการฝึกอบรมหรือไม่ มีเวลาที่จะจัดการฝึกอบรมตามเป้าหมายหรือไม่ และเป้าหมายการฝึกอบรมเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารที่จะอนุมัติงานฝึกอบรมหรือไม่
Posted by :รุ่งทิพย์
วัน/เวลา :8/7/2549 1:21:31
4. การเขียนรายงานการวิเคราะห์ความต้องการ
การเขียนรายงานต้องกระบุความต้องการทุกประเด็นที่วิเคราะห์มาได้ แยกประเภทความต้องการ (ด่วน, จำเป็น, อนาคต) ชนิดของการแก้ปัญหา (การฝึกอบรม, เครื่องมือ, ทรัพยากร ฯลฯ ) รวมถึงเป้าหมาย ในการฝึกอบรม และจัดความสำคัญเร่งด่วน (วิกฤติ, สูง, กลาง, ต่ำ) ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการวางแนวทางในการจัดฝึกอบรม การวิเคราะห์สภาพในองค์การ รวมถึงการปรับปรุงทางการบริหารต่าง ๆ
Posted by :รุ่งทิพย์
วัน/เวลา :8/7/2549 1:21:52
5. การขอความเห็นชอบ
เป็นการส่งรายงานที่วิเคราะห์ได้ให้กับผู้สนใจและผู้บริหารที่มีอำนาจในการตัดสินใจ เพื่อจัดการฝึกอบรม ทำให้รู้ถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการขององค์การ และรายงานนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการกำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพได้ต่อไป
Posted by :รุ่งทิพย์
วัน/เวลา :8/7/2549 1:22:12

 

Log in before, please.

 


Infinite Knowledge Center Co., Ltd. 88/51 Tesabarnsongkroh Rd., Ladyao, Chattujuk, Bangkok 10900 Tel.0-2954-3822 Fax.0-2589-2094 
 
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com